Analysegrupper

S-Serum
EB-EDTA blod
UTS-Blodutstryk
EP-EDTA plasma
CB-Plasma fra citrat-blod

*Artsspesifikke analyser

Enzymer  

S-Alanin aminotransferase (ALT)                       
S-Alkalisk fosfatase (AP)                                      
S-Alkalisk fosfatase, varmebehandlet (AP-V)  
S-Amylase                                                  
S-Aspartat aminotransferase (AST)                   
S-Gamma-glutamyl transferase (GGT)              
S-Glutamat dehydrogenase (GD)                       
S-Kreatin kinase (CK)                                            
S-Laktat dehydrogenase (LD)                             
S-Lipase

Metabolitter

S-Albumin
S-β-Hydroksybutyrat (β-HBA)                                                                 
S-Bilirubin, total                                                     
S-Frie fettsyrer                                                        
S-Fruktosamin                                                       
S-Gallesyrer (GS)
S-Globuliner                                               
S-Glukose                                                               
S-Kolesterol                                                            
S-Kreatinin                                                             
S-Protein, total (Tprot)                                          
S-Triglyserider                                                        
S-Urea                                                                     
S-Urinsyre (UA)                                                                 

Akuttfase proteiner

*S-C-reaktivt protein (CRP) (hund/gris)             
CB-Fibrinogen                                                       
*S-Serum Amyloid A (SAA) (hest/katt)   

Mineraler

S-Fosfat, uorganisk (P)                                        
S-Jern (Fe)                                                             
S-Kalium (K)                                                           
S-Kalsium (Ca)                                                      
S-Klorid (Cl)                                                            
S-Kobber (Cu)                                                        
S-Magnesium (Mg)                                                
S-Natrium (Na)                                                       
S-Sink (Zn)  

Endokrinologi

*EP-ACTH (hest)
S-Cortisol                                                                
S-Cortisol (etter hemming/stimulering)                                                                                                
*S-cTSH (hund/katt)                                                         
*S-Insulin (hest)                                                                 
S-Progesteron                                                                    
*S-Tyroglobulin antistoffer (TgAA) (hund)                    
*S-Tyroxin-Fritt T4 (FT4) (hund/katt)                             
S-Tyroxin-Total T4 (TT4)

Urinanalyser

U-Konkrement                                                                   
U-Kreatinin                                                                         
U-Protein

Vitaminer

*S-B12 (hund)         
*S-Folat (hund)

Andre analyser

S-Osmolalitet
S-Serum proteinelektroforese (SPE) ( Albumin, Globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G)             
*S-Trypsin-like-immunoreactivity (TLI) (hund)

Hematologi 

Hematologisk analyse inkluderer morfologi av innsendt blodutstryk.

WBC (x109/L) – Antall leukocytter
RBC (x1012/L) – Antall erytrocytter
HGB (g/L) – Hemoglobinmengde i blod
HCT (L/L) – Hematokrit
MCV (fL) – Gjennomsnittlig erytrocytt volum
MCHC (g/L) – Gjennomsnittlig hemoglobinmengde pr. erytrocytt
RDW (%) – Indeks for anisocytose, spredningsmål for erytrocyttene
PLT (x109/L) – Antall trombocytter
*#RETIC (x109/L) – Absolutt antall retikulocytter (aggregat retikulocytter hos katt)
* Oppgis ved anemier hos hund og katt
#NEUT (x109/L) – Absolutt antall neutrofile granulocytter
#LYMPH (x109/L) – Absolutt antall lymfocytter
#MONO (x109/L) – Absolutt antall monocytter
#EOS (x109/L) – Absolutt antall eosinofile granulocytter