Blodprøvetakning av laks og ørret for klinisk kjemi

Sentrallaboratoriet utfører klinisk-kjemiske analyser av prøver fra fisk, for eksempel:

Enzymer: CK, LDH, GGT, AST, ALT, ALP, Lipase, Amylase
Metabolitter: Triglyserider, frie fettsyrer (FFA), β-HBA, total protein, albumin, globulin, total bilirubin, urea, gallesyrer, kolesterol, glukose
Elektrolytter og mineraler: Na, K, Mg, P, Mg, Ca, Cl
Hormoner: Kortisol

For spørsmål omkring analysetilbud, prosjektanalyser og priser, ta kontakt med konsulent Cathrine Bärwald (67 23 20 20/s-lab@nmbu.no).

Ta kontakt med oss før innsending av prøver, så sender vi ut prosjektrekvisisjon og avtaler tidspunkt for forsendelse og utførelse av analyser.

Veileder for prøvetaking

Forberedelser:

Gjør klart et arbeidsbord med ren arbeidsflate og alt du behøver for prøvetakingen (se liste nedenfor).

Materiale:

  • Hansker
  • Sedativa for anestesi av fisken
  • Heparinisert sprøyte av passende størrelse (>1 kg – 3 ml eller 5 ml, < 1 kg – 1 ml) eller sprøyte av passende størrelse + litiumheparin-rør, 1.3 ml)
  • Kanyle av passende størrelse (>1 kg – 19G-23G, <1 kg – 25G-30G)
  • Tusj til merking av prøven
  • Sentrifuge

Håndtering:

Sedér fisken med et egnet anestetikum før prøvetaking. Bruk av et V-formet fikseringsstativ forenkler håndtering av fisken og gjør det mulig å holde fiskens gjeller under vann mens prøvetakingen pågår. Tilstreb kortest mulig håndtering før prøvetaking. Anbefalt maksimal prøvetakingstid er 3 min (Lawrence et al. 2020). Avliv fisken snarest mulig etter prøvetaking.

Blodprøvetaking ved punktur av halevene:

  • Ventralt: Bruk gjerne sprøyte med kanyle for økt kontroll på vakuumtrykket under blodprøvetakingen. Sett kanylen langs den ventrale midtlinjen ved bakre del av gattfinnen. Vinkle kanylen (omtrent 45°) og før den inn til undersiden av ryggvirvelen. Trekk eventuelt kanylen litt tilbake og roter den rundt dersom blodet ikke umiddelbart strømmer inn i sprøyta. Dra stempelet på sprøyta tilbake slik at blodet trekkes opp i sprøyta.
  • Lateralt: Sett kanylen noen millimeter under sidelinja på nivå med bakre del av gattfinnen. Før kanylen mot midtlinjen og ryggvirvelen, trekk deretter blod opp i sprøyta ved å dra stempelet tilbake.

Etter blodprøvetaking:

Overføring fra sprøyte til heparinrør dersom det ikke brukes heparinisert sprøyte: Fjern kanylen og bruk sprøyta til å overføre blod til et nytt rør ved å sakte avsette blodet mot veggen av røret. Bruk aldri kanylen til å overføre blod da dette kan resultere i hemolyse og endrede analyseresultater.

Bland blod og antikoagulant ved å forsiktig vende på blodprøverørene et par ganger. Hold prøvene kjølig ved å pakke dem i isoporbokser med is. Prøvene bør sentrifugeres innen tre timer etter prøvetaking. Sentrifuger prøvene i en feltsentrifuge ved 5000 rpm i 5 min. Overfør plasma til nye eppendorf-rør (1.5 ml) med en pasteurpipette.

Transport:

Frys ned og send prøvene nedfryst med kjøleelement med «Ekspress over natt» til Sentrallaboratoriets leveringsadresse:

NMBU Veterinærhøgskolen – Sentrallaboratoriet
(v/ Cathrine Bärwald)
Varelevering A Oluf Thesens Vei 22
1433 ÅS

Viktig! Merk pakken med «Kjølevare».

Minste prøvevolum: 0.2 mL Li-heparinplasma (krever uttak av omkring 0.5 mL fullblod, forutsatt hematokrit på ca. 50%) (eller serum). Analysene kan også utføres i serum, men dette gir normalt litt lavere prøvevolum fra samme blodmengde.

Forbehold om tolkning:

Per i dag har vi ikke referanseintervall for noen fiskearter for de analysene vi utfører. Dette er noe vi jobber med å få på plass, men det er en utfordring da analyseresultatene varierer med art og mange preanalytiske forhold (trengningstid, prøvetakingsprosedyrer, miljøfaktorer). Ofte lettes tolkningen av at formålet er å sammenligne grupper under kontrollerte forhold der formålet er å undersøke effekt av en kjent innsatsfaktor (eks. ulikt fôr). Variasjonen innenfor gruppene kan imidlertid også gi verdifull informasjon, men dette forutsetter at forsøksansvarlig har «stålkontroll» på de preanalytiske faktorene.

Referanser:

  • Braceland, M., et al. «Technical pre‐analytical effects on the clinical biochemistry of Atlantic salmon (Salmo salar L.)». Journal of Fish Diseases 40.1 (2017): 29-40.
  • Lawrence, M J., et al. «Best practices for non‐lethal blood sampling of fish via the caudal vasculature». Journal of Fish Biology 97.1 (2020): 4-15.