Category Archives: Analyseinformasjon

Tyroglobulin antistoffer (TgAA)

TgAA kan dannes hos unge hunder fra 2-3 års alder og undersøkelse for TgAA er derfor indisert hos klinisk friske hunder før avl for raser der hypotyreose er et problem. Undersøkelsen må foretas rett før hver avlssesong. Hos hunder med kliniske symptomer forenlige med hypotyreose ses av og til normale eller unormalt høye verdier for T4 og FT4. Årsaken kan være biologisk utilgjengelig tyroksin pga immunkomplekser av tyroksin og antistoffer. I de fleste tilfeller vil TSH være forhøyet, men ikke alltid. Er hunden TgAA+, er dette sannsynligvis forklaringen på de normale eller forhøyede verdien for T4 og FT4 og terapi med Levaxin® bør igangsettes.

Trypsin-like-immunoreactivity (TLI)

Lave verdier (< 2,5 µg/L) indikerer funksjonssvikt av pancreas (EPI - eksokrin pankreas-insuffisiens) hos hunder som er fastet minst 6 timer før prøvetaking. Resultater mellom 2,5 og 5,0 µg/L innebærer at analysen bør gjentas etter 1 måned med 12 – 15 timer faste før endelig diagnose stilles. Høye verdier (> 35 µg/L) kan være forenlig med akutt pankreatitt hos hund, men lipase og amylase er vanligvis sikrere indikatorer på denne tilstanden.

cTSH (cTSH)

Analyseres i serum fra hund og katt. Vil vanligvis være forøket ved primær hypotyreose. Forøkte konsentrasjoner av cTSH kan også sees ved immunologisk betinget hypotyreose der tyroxin kan være bundet til antistoffer. Denne bindingen kan gi enten normale eller for høye målte konsentrasjoner av biologisk utilgjengelig tyroxin (økte konsentrasjoner av både Total T4 og Fritt T4).

Triglyserider (TG)

Triglyserider syntetiseres i lever (VLDL) og tarm (chylomikroner) etter et fettrikt måltid. Etter 12 timers faste vil ikke triglyserider fra fôret gjenfinnes i sirkulasjonen. Høye nivåer av triglyserider etter 12 timers faste skyldes vanligvis diabetes mellitus, hypotyreose, hyperadrenokortisime eller akutt pankreatitt. Idiopatisk hyperlipemi ses hos rasen Dverg Schnauzer der konsentrasjonen av triglyserider kan bli ekstremt høy.

Sink (ZN)

Sinkforgiftning kan oppstå ved inntak av sinkholdige stoffer. Sink responsiv dermatose ses hos enkelte hunderaser. Det er imidlertid ikke vanlig å stille denne diagnosen på bakgrunn av sink målinger i serum da endringene ofte er små, spesielt ved milde kliniske former.

Serum proteinelektroforese (SPE)

Ved elektroforese av serumproteiner separeres proteininnholdet vanligvis i 6 fraksjoner: Albumin, α 1- og α 2 globuliner, β 1 – og β 2 globuliner og γ-globuliner. Analysen er indisert når mengden av globulinene avviker fra det normale og gir informasjon om det sannsynligvis foreligger monoklonale eller polyklonale gammopatier eller om det er avvik i andre serum protein fraksjoner.

SAA (Serum Amyloid A)

Serum amyloid A (SAA) er et positivt akuttfaseprotein hos hest og katt. Serum konsentrasjonen av SAA øker hos hester og katter med ulike infeksjoner/betennelser og økningen er korrelert med årsaken, det vil si alvorlighetesgraden av infeksjonen/betennelsen som igjen henger sammen med graden av vevsskade (cellenekrose). Den viktigste kliniske nytten av SAA er for å påvise om det foreligger en infeksjon/betennelse, graden av vevsskade (cellenekrose) og ved gjentatte målinger, hvordan tilstanden utvikler seg. Når tilstanden er normalisert vil også nivået av SAA være normalt slik at SAA er en markør i ”real-time” i motsetning til for eksempel fibrinogen som er et annen akuttfaseprotein som ble brukt mye tidligere

Protein, tot (Tprot)

Alle serum proteinene (albumin, fibrinogen og α-globulinene) med unntak av immun-globulinene syntetiseres i leveren. Immunglobulinene (IgG, IgM, IgA, IgE som inngår i
β- og γ-globulin fraksjonene) dannes av plasmacellene og β-lymfocyttene i lymfoid vev som en respons på antigen stimulering. Ved avvik fra oppgitte referanseverdier vil en separasjon av de ulike proteinfraksjonene ved protein elektroforese (SPE) gi mer informasjon.