Glukose (Glu)

Det er viktig å separere blodcellene fra serum så hurtig så mulig etter uttak da blodcellene forbruker glukose i blodprøven. Etter 12-24 timer vil vanligvis alt glukose være forbrukt i en fullblodsprøve. I serum (evt. plasma) vil glukosemengden være stabil i mange dager selv om prøven ikke nedkjøles/fryses forutsatt at det ikke er hemolyse i prøven.
Dersom glukose måles i fullblod (stix) umiddelbart etter uttak på små glukometere vil glukosekonsentrasjon være ca. 0,5 mmol/L lavere sammenlignet med hva en måling i serum/plasma ville gitt som resultat. Vurder måling av FRUKTOSAMIN som et alternativ eller supplement til glukosemålinger dersom langtids konsentrasjonen av glukose er av interesse.