Prøvetakingsrutiner

Effektive og veloverveide prøvetakingsrutiner er avgjørende for kvaliteten på analysesvaret

En prøve skal i utgangspunktet være representativ for situasjonen hos det individet prøven tas fra, og denne skal bevares helt frem til analysetidspunktet. Innfris ikke dette kravet vil prøven kunne gi grunnlag for å trekke gale konklusjoner. Send gjerne mer prøvemateriale enn det som er strengt tatt nødvendig. Det er lettere å bevare prøvens representativitet i et større prøvevolum. Restvolum av blodprøver kan bli brukt i anonymisert form til forskning og undervisning. Ta gjerne kontakt med oss vedrørende prøvetaking.

Unngå koagel og hemolyse i blodprøven

Riktig forhold mellom antikoagulant og prøvemengde, samt at blodprøven blandes etter uttak noen ganger er viktig for å unngå koagel. Temperatur prøven utsettes for frem til analyse. Blodprøver til hematologisk undersøkelse (EDTA-blod) må ikke sendes nedkjølt med is (øker faren for hemolyse).

Prøvemateriale og mengde

Klinisk kjemi
Prøvemateriale: Serum
Prøvevolum: Minimum 0,5 ml
For enkeltanalyser kan vi analysere på mindre volum, men vær oppmerksom på at noen manuelle analyser krever større prøvemengde (se merknader nedenfor).

Hematologi
Prøvemateriale: EDTA-blod
Prøvevolum: Minimum 1,0 ml EDTA rørene må fylles til avmerket nivå for å få riktig forhold mellom EDTA og blod. Vi anbefaler å sende både EDTA-blod, og fersklaget, lufttørket og ufarget blodutstryk.

Merknader til følgende analyser

  • Alkalisk fosfatase-Varmebehandlet (AP-V): Min mengde serum: 0,6 ml.
  • Sink (Zn): Min mengde serum: 0,25 ml
  • Frie fettsyrer (FFS): Sentrifugeres så raskt som mulig og sendes frossent/nedkjølt
  • Glukose: Prøven må sentrifugeres innen 1 time etter at prøven er tatt
  • Urinstein: Undersøkelsen krever at konkrementene er makroskopisk synlige, minst 50mg.
  • Urinundersøkelse: Vi utfører ikke vanlige urinundersøkelse.

ACTH ved mistanke om PPID hos hest

Viktig! Angi på rekvisisjonen tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastende såfremt det ikke også skal analyseres for insulin og glukose. Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer, pipetter plasma i et glass uten tilsetning og frys ned. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing.

EDTA-plasma kan sendes til Sentrallaboratoriet på to måter:

  1. Vi anbefaler ekspress over natt. Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress, over natten».
  2. Vanlig post. EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Send helst prøvene med et kjøleelement.

Rutiner for utredning av lidelser relatert til binyrebarken hos hund, katt og hest

Deksametason er registrert til bruk på dyr som Dexadreson®vet (2 mg/mL). Dette preparatet kan brukes i utredningen av hyperadrenokortisisme/Cushing’s sykdom hos hund og katt. Siden konsentrasjonen av deksametason i Dexadreson®vet (2 mg/mL) er halvparten av det preparatet som hittil er benyttet, Fortecortin® (4 mg/mL), må fortynningen av deksametason som kreves i forbindelse denne testingen endres. NB! Fortecortin® kan fortsatt benyttes til disse testene.
Binyrebarkutredning for hund, katt og hest [374KB]