Tolkning av prøvesvar

Sentrallaboratoriet er behjelpelig med tolkning av våre prøvesvar til rekvirenter

Generelle spørsmål innenfor sentrallaboratoriets arbeidsområder som valg av prøvemateriale, analysevalg og råd om forsendelse er vi også behjelpelig med. Analyser utført ved andre laboratorier har vi av faglige grunner og kapasitetshensyn ikke mulighet til å besvare.

Referanseområder

Hvert analysesvar oppgis vanligvis sammen med et referanseområde for den aktuelle analysen. Dersom ingenting angis etter analysesvaret, betyr det at vi ikke har et eget referanseområde for den aktuelle analyse og dyreart. Referanseområdene gjelder for friske, voksne dyr som er fastet dersom ikke annet er angitt. Referanseområdene er veiledende siden dyrets alder, fôring, medisinering, trening og prøvetidspunkt bl.a. er faktorer som kan påvirke prøveresultatet.

Faktorer som kan påvirke analyse resultater

 • Erythrocytter sveller ved lagring/transport
  Endringer skjer allerede etter 1 døgn og fører til at MCV stiger, dermed vil HCT stige og MCHC synke.
 • Plateaggregering kan finne sted selv om prøven ikke er koagulert
  Antall trombocytter vil da kunne fremkomme som for lavt. Laboratoriet vil alltid sjekke dette i et blodutstryk. Hvis man da finner klumper av trombocytter, vil dette bli kommentert som «Plateklumper» på hematologiresultatet. Det betyr at platetallet er normalt.
 • Lagring/transport fører til endringer av flere analytter i fullblodprøver
  Prøven vil derfor ikke være representativ for pasienten når den ankommer laboratoriet. Det anbefales av den grunn å sentrifugere blodprøve til klinisk kjemi eller endokrinologi før forsendelse og sende den som serum.
 • Hemolyse influerer på de fleste analyser i forskjellig grad
  Laboratoriet vil, ut fra enhelhets vurdering, ikke gi ut de analysesvar som på grunn av hemolyse endrer diagnostiske verdi.
 • Lipemi i en prøve (blakket) vil også forstyrre analyser i ulik grad
  Laboratoriet vil, ut fra en helhetsvurdering, ikke gi ut de analysesvar som på grunn av lipemi endrer diagnostiske verdi
 • Ikteriske prøver (bilirubin stiger)
  Blir behandlet på samme måte som hemolyserte og lipemiske prøver, siden dette også forstyrrer enkelte analyser.
 • Lyseksponering av prøvene
  Påvirker analyse av bilirubin, CK og folat

Hematologi og tolkning av cytogrammer

En fullstendig hematologisk undersøkelse er en samling analyser som gir en mest mulig fullstendig beskrivelse av blodcellene. Dette er kanskje en av de analyseprofilene som samlet sett gir mest klinisk informasjon forutsatt at metodene som benyttes for analyse er validert for den dyrearten det gjelder. Ofte gir analyse av hemogram tilstrekkelig informasjon til å evaluere kliniske tilstander relatert til forandringer i blodceller, men av og til oppstår behov for tilleggsinformasjon som bare en benmargsprøve kan gi. Benmargsprøver og diskusjon av disse omtales ikke videre her.

Last ned hematologi og tolkning av cytogrammer [1.14MB]

Alle testene i en hematologisk undersøkelse listet med forkortelse, norsk betegelse og enhet:

 • WBC – Antall leukocytter (x109/L)
 • RBC – Antall erytrocytter (x1012/L)
 • HGB – Hemoglobinmengde i blod (g/L)
 • HCT – Hematokrit (L/L)
 • MCV – Gjennomsnittlig erytrocytt volum (fL)
 • MCHC – Gjennomsnittlig hemoglobinmengde pr. erytrocytt (g/L)
 • RDW – Indeks for anisocytose, spredningsmål for erytrocyttene (%)
 • PLT – Antall trombocytter (x109/L)
 • * #RETIC – Absolutt antall retikulocytter (aggregat retikulocytter hos katt)(x109/L)
 • * %RETIC – Relativt antall retikulocytter (aggregat retikulocytter hos katt) (%)
 • * Oppgis ved anemier hos hund og katt
 • #NEUT – Absolutt antall neutrofile granulocytter (x109/L)
 • #LYMPH – Absolutt antall lymfocytter (x109/L)
 • #MONO – Absolutt antall monocytter (x109/L)
 • #EOS – Absolutt antall eosinofile granulocytter (x109/L)
 • %BASO – Relativt antall basofile granulocytter (%)
 • %LUC – Relativt antall «Large Unstained Cells» (%)
 • BASO-CYTOGRAM – Plotter leukocytter etter kjernestørrelse og kromatintetthet
 • PEROX-CYTOGRAM – Plotter leukocyttene i 5 populasjoner etter størrelse og peroxidaseinnhold
 • RBC VHC CYTOGRAM – Plotter erytrocyttene etter størrelse og hemoglobininnhold
 • RBC VOLUME HISTOGRAM – Angir størrelsesfordelingen for erytrocyttene
 • RBC HC HISTOGRAM – Angir fordelingen for hemoglobin innholdet i erytrocyttene